Algemene voorwaarden

1) Een therapie, coachings- of begeleidingsafspraak dient, bij verhindering door de deelnemer, 24 uur voor de tijd van de afspraak te worden afgezegd. In geval van niet tijdige afzegging wordt de afspraak in rekening gebracht;

2) Bij niet betaling van een door ZOËZO toegezonden factuur is de deelnemer in verzuim en mag ZOËZO na dertig dagen gerekend vanaf de factuurdatum zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen;

3) Na dertig dagen is ZOËZO gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 5,- in rekening gebracht mag worden;

4) Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan dan is ZOËZO gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incassomaatregel komen voor rekening van de deelnemer;

5) Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig de eerdergenoemde punten ter betaling geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden;

6) Overmacht aan de kant van de deelnemer moet te allen tijde met ZOËZO besproken kunnen worden.

7) ZOËZO verzorgt, indien nodig, externe rapportages voor ouders, verwijzers of opdrachtgevers over de doelstellingen en voortgang van de therapie of begeleiding. De kosten voor een rapportage bedragen € 65,-. Rapportages worden alleen met toestemming van de cliënt opgemaakt.

8) Het tarief voor een workshop of cursus dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus te worden overgemaakt.

9) Annulering van een workshop of cursus is mogelijk tot 4 weken van tevoren. Hierna zijn de volledige cursuskosten verschuldigd. Het is wel mogelijk om zelf voor vervanging te zorgen.

10) ZOËZO is gerechtigd om de cursus-, workshop of opleidingsdatum bij te weinig deelnemers te annuleren of te verzetten. Mocht de deelnemer besluiten om hierna van de cursus of workshop af te zien, dan wordt het betaalde bedrag hiervoor door ZOËZO weer op de bankrekening van de deelnemer teruggestort.

Download de PDF versie van de algemene voorwaarden