Algemene voorwaarden

Laatst geüpdated: oktober 2023

 1. ZOËZO werkt onder nagenoeg alle weersomstandigheden. Slechts bij een weerswaarschuwing van code oranje of rood, gaat de activiteit niet door. Het zorgen voor passende kleding is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en/of (ouders/verzorgers van) de cliënt.

 2. Een afspraak dient, bij verhindering door de opdrachtgever en/of (ouders/verzorgers van) de cliënt, 48 uur voor aanvang van de afspraak te worden afgezegd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak zal ZOËZO de gereserveerde tijd (tegen het op de website vermelde gesprekstarief) en/of de afgesproken sessie (volgens de tarieven op de website) in rekening brengen. Als wordt afgezegd korter dan 48 uur, maar langer dan 24 uur voor de afgesproken tijd, wordt het halve tarief in rekening gebracht.

 3. Bij ziekte dient de afspraak vóór 8.30 uur afgezegd te zijn op de dag van de afspraak. Bij latere afzegging, wordt 100% van het tarief/sessie in rekening gebracht.

 4. Bij niet betaling van een door ZOËZO toegezonden factuur is de opdrachtgever en/of (ouders/verzorgers van) de cliënt in verzuim. Na 14 dagen volgt eenmalig een kosteloze betalingsherinnering.

 5. Is binnen 7 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan, volgt een aanmaning. Hieraan zijn 7,50 administratiekosten verbonden.

 6. Wanneer de factuur 14 dagen na de aanmaning nog steeds niet is voldaan, besteedt ZOËZO verdere opvolging uit aan een incassobureau. De kosten van de incassomaatregel komen voor rekening van de opdrachtgever en/of (ouders/verzorgers van) de cliënt;

 7. Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig de eerdergenoemde punten ter betaling geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden;

 8. Overmacht aan de kant van de opdrachtgever en/of (ouders/verzorgers van) de cliënt moet te allen tijde met ZOËZO besproken kunnen worden.

 9. ZOËZO verzorgt, indien nodig, rapportages over de doelstellingen en voortgang van de therapie of begeleiding. De meest recente tarieven voor rapportage zijn vermeld op de website. Rapportages worden alleen met toestemming van de opdrachtgever en/of (ouders/verzorgers van) de cliënt opgemaakt.

 10. Het tarief voor een groepsactiviteit dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de activiteit te worden overgemaakt.

 11. Annulering van een groepsactiviteit is mogelijk tot 4 weken van tevoren. Hierna zijn de volledige kosten verschuldigd. Het is wel mogelijk om zelf voor vervanging te zorgen.

 12. ZOËZO is gerechtigd om een groepsactiviteit bij te weinig deelnemers te annuleren of te verzetten. Mocht de opdrachtgever en/of (ouders/verzorgers van) de cliënt besluiten om hierna van de cursus of workshop af te zien, dan wordt het betaalde bedrag hiervoor door ZOËZO weer op de bankrekening van de opdrachtgever en/of (ouders/verzorgers van) de cliënt teruggestort.

 13. ZOËZO behoudt zich het recht voor om bij overmacht activiteiten te annuleren of verplaatsen (in overleg met de opdrachtgever en/of (ouders/verzorgers van) de cliënt). Bijvoorbeeld in geval van extreme weersomstandigheden, ziekte van de trainer/therapeut of uitzonderlijke omstandigheden met betrekking tot de paarden of locatie.

Download de PDF versie van de algemene voorwaarden

Geïnteresseerd?

Heb je interesse in één van deze sessies of heb je nog vragen die je niet op mijn website kan vinden?