Algemene voorwaarden

Laatst geüpdated: februari 2021
 1. Een afspraak dient, bij verhindering door de (ouders/verzorgers van) de cliënt, 48 uur voor aanvang van de afspraak te worden afgezegd.
 2. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak zal ZOËZO de gereserveerde tijd (tegen het op de website vermelde gesprekstarief) en/of de afgesproken sessie (volgens de tarieven op de website) in rekening brengen. Als wordt afgezegd korter dan 48 uur, maar langer dan 24 uur voor de afgesproken tijd, wordt het halve tarief in rekening gebracht.
 3. Bij ziekte dient de afspraak vóór 8.30 uur afgezegd te zijn op de dag van de afspraak. Bij latere afzegging, wordt 100% van het tarief/sessie in rekening gebracht.
 4. Bij niet betaling van een door ZOËZO toegezonden factuur is (de ouder/verzorger van) de cliënt in verzuim. Na 14 dagen volgt eenmalig een kosteloze betalingsherinnering
 5. Is binnen 7 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan, volgt een aanmaning. Hieraan zijn €7,50 administratiekosten verbonden.
 6. Wanneer de factuur 14 dagen na de aanmaning nog steeds niet is voldaan, besteedt ZOËZO verdere opvolging uit aan een incassobureau. De kosten van de incassomaatregel komen voor rekening van (de ouders/verzorgers van) de cliënt;
 7. Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig de eerdergenoemde punten ter betaling geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden;
 8. Overmacht aan de kant van (de ouders/verzorgers van) de cliënt moet te allen tijde met ZOËZO besproken kunnen worden.
 9. ZOËZO verzorgt, indien nodig, rapportages over de doelstellingen en voortgang van de therapie of begeleiding. De meest recente tarieven voor rapportage zijn vermeld op de website. Rapportages worden alleen met toestemming van de (ouders/verzorgers van de) cliënt opgemaakt.
 10. Het tarief voor een workshop of cursus dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus te worden overgemaakt.
 11. Annulering van een workshop of cursus is mogelijk tot 4 weken van te voren. Hierna zijnde volledige cursuskosten verschuldigd. Het is wel mogelijk om zelf voor vervanging te zorgen.
 12. ZOËZO is gerechtigd om de cursus-,workshop of opleidingsdatum bij te weinig deelnemers te annuleren of te verzetten. Mocht de (ouder/verzorger van de) cliënt besluiten om hierna van de cursus of workshop af te zien, dan wordt het betaalde bedrag hiervoor door ZOËZO weer op de bankrekening van de (ouder/verzorger van de) cliënt teruggestort.
Download de PDF versie van de algemene voorwaarden

Geïnteresseerd?

Heb je interesse in één van deze sessies of heb je nog vragen die je niet op mijn website kan vinden?