Klachtenprocedure

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

Vanaf 1 januari 2017 is het verplicht om als zorgverlener te voldoen aan de Wkkgz. Een wet waarin door de overheid is vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over die zorg.

Om te voldoen aan de Wkkgz is het noodzakelijk om te beschikken over een klachtenreglement, een klachtenfunctionaris en aansluiting bij een erkende geschilleninstantie.

ZOËZO coaching en therapie is lid van de NVO (Nederlandse vereniging voor orthopedagogen). Ben je als mijn cliënt van mening dat er in strijd is gehandeld met de beroepscode? Meld dit dan eerst bij mij. Komen wij er samen niet uit, kun je een klacht indienen bij het College van Toezicht. Ook als je zelf NVO-lid bent of een andere belanghebbende, kun je een klacht indienen over mijn handelen. De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen. Voor het indienen van de klacht bij NVO gebruikt u dit klachtformulier.

Een ingevuld en ondertekend klachtenformulier kan je dan vervolgens mailen naar Collegevantoezicht@nvo.nl of opsturen naar NVO, t.a.v. College van Toezicht, Catharijnesingel 47, 3511 GC Utrecht.

Heb je vragen of hulp nodig bij een klachtprocedure dan kun je contact opnemen met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ): www.akj.nl, of Zorgbelang Nederland: www.zorgbelang-nederland.nl

Heb je een andere klacht? Dus niet over mijn beroepsmatig handelen en we komen er samen niet uit, dan kun je tot Mevrouw G.E. Lauret wenden op het volgende e-mailadres: klacht@zoezo.nu. Zij is onafhankelijk klachtenfunctionaris van ZOËZO Coaching en Therapie.

ZOËZO en het Corona virus

Ook ZOËZO heeft maatregelen genomen vanwege het corona virus. In overleg met het RIVM en GGD Utrecht, kan ZOËZO haar werkzaamheden wel voortzetten onder een aantal voorwaarden.

U wordt gevraagd om de afspraak af te zeggen als u, of iemand in uw thuissituatie, klachten heeft die kunnen wijzen op besmetting met het corona virus. Mocht er tijdens een sessie twijfel ontstaan over uw gezondheid, kan ZOËZO u vragen het terrein onmiddellijk te verlaten en contact op te nemen met uw huisarts.

Bij aankomst op de locatie, wordt u direct gevraagd uw handen te wassen met zeep en deze vervolgens in te smeren met desinfecterende gel.

Zo goed als mogelijk zal een afstand van 1,5 meter bewaakt worden. In sommige gevallen, is dit echter niet mogelijk en zal de afstand korter zijn. Aan u ook de vraag om 1,5 meter afstand te houden van mensen die u op de locatie tegen kunt komen.