Klachtenprocedure

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

 

Vanaf 1 januari 2017 is het verplicht om als zorgverlener te voldoen aan de Wkkgz. Een wet waarin door de overheid is vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over die zorg.

Om te voldoen aan de Wkkgz is het noodzakelijk om te beschikken over een klachtenreglement, een klachtenfunctionaris en aansluiting bij een erkende geschilleninstantie.

ZOËZO coaching en therapie is lid van de NVO (Nederlandse vereniging voor orthopedagogen). Ben je als mijn cliënt van mening dat er in strijd is gehandeld met de beroepscode? Meld dit dan eerst bij mij. Komen wij er samen niet uit, kun je een klacht indienen bij het College van Toezicht. Ook als je zelf NVO-lid bent of een andere belanghebbende, kun je een klacht indienen over mijn handelen. De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen. Voor het indienen van de klacht bij NVO gebruikt u dit klachtformulier.

Een ingevuld en ondertekend klachtenformulier kan je dan vervolgens mailen naar Collegevantoezicht@nvo.nl of opsturen naar NVO, t.a.v. College van Toezicht, Catharijnesingel 47, 3511 GC Utrecht.

Heb je vragen of hulp nodig bij een klachtprocedure dan kun je contact opnemen met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ): www.akj.nl, of Zorgbelang Nederland: www.zorgbelang-nederland.nl

Heb je een andere klacht? Dus niet over mijn beroepsmatig handelen en we komen er samen niet uit, dan kun je tot Mevrouw G.E. Lauret wenden op het volgende e-mailadres: klacht@zoezo.nu. Zij is onafhankelijk klachtenfunctionaris van ZOËZO Coaching en Therapie.

Geïnteresseerd?

Heb je interesse in één van deze sessies of heb je nog vragen die je niet op mijn website kan vinden?